ระบบให้บริการข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสถานพยาบาล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสารธารณสุข

Service Description

ServiceDescription
ServiceURI
HTTPMethod
ParameterType
ResponseType

ทดสอบการเรียกใช้ Service